Pracovné zošity
Nová kompletná ponuka pracovných
zošitov pre MŠ na šk. rok

2018 / 2019
Rýchla objednávka zošitov
Rozvíjajú u detí poznanie, predstavy, grafomotorickú a jazykovú prípravu. Prezentujú jednoduchou detskou formou enviromentálnu, zdravotnú
a dopravnú výchovu.
Pracovné zošity boli recenzované a vypracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách platného od 1. septembra 2016